Станимир Илчев ALDE Group in the European Parliament

Европа ни чува ...

» Начало

Мойте дейности

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

PE 428.702 B7-0094/2009
14 октомври 2009 г.

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно свободата на информация в Италия

Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Метин Казак, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Станимир Илчев, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Филиз Хакъева Хюсменова, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis

Парламентарни въпроси

Въпрос с искане за писмен отговор
до Съвета
Член 117 от Правилника за дейността
Pino Arlacchi (ALDE) , Stanimir Ilchev (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Gianluca Susta (S&D) , Robert Rochefort (ALDE) , Alexandra Thein (ALDE) , Anne E. Jensen (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , баронеса Sarah Ludford (ALDE) , Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , Carl Haglund (ALDE) , Marielle De Sarnez (ALDE) , Niccolò Rinaldi (ALDE) , Luigi de Magistris (ALDE) , Vincenzo Iovine (ALDE) , Giommaria Uggias (ALDE) , Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Mario Pirillo (S&D) и Andrea Cozzolino (S&D)

Относно: Пари на ЕС за афганистанските бунтове  

Войските на САЩ в Афганистан решиха да възложат
по-голямата част от логистиката си на частни изпълнители, които от своя страна са сключили подизпълнителски договори с местни афганистански доставчици на услуги в областта на сигурността за осигуряване на защитата на военните конвои. Това имаше катастрофални последствия. Решението за предаване на веригата за военни доставки на САЩ в частни ръце подхранва изнудването и корупцията, тъй като военачалниците, местните мафиотски босове и талибанските главнокомандващи са получили значителен дял от похарчените за военна логистика в Афганистан 2,2—3 милиарда щатски долара. Тази сума надхвърля финансирането, което талибаните получават от „данъчното облагане“ на търговията с наркотици (изчислено от ООН на 15 % от техния военен бюджет).

Парите за защита и изнудването на всички равнища от веригата за военни доставки са най-значимият източник на финансиране за въстанията, както призна Държавният секретар на САЩ Хилъри Клинтън в речта си пред комисията по външни отношения на Сената през декември 2009 г.

Тъй като военната логистика на САЩ и НАТО следват подобни линии на поведение, може да се стигне дотам, че европейските данъкоплатци да финансират талибаните чрез самите лица, които би трябвало да се борят срещу тях. Поради това НАТО и всички коалиционни сили в Афганистан следва да се върнат към положение, в което те сами да осигуряват собствената си верига за военни доставки.

Може ли върховният представител Катрин Аштън да даде подробности по този въпрос и да ни информира относно мерките, които ЕС предприема, за да поправи ситуацията?

Парламентарни въпроси

Въпрос с искане за писмен отговор
до Съвета
Член 117 от Правилника за дейността
Pino Arlacchi (ALDE) , Stanimir Ilchev (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Gianluca Susta (S&D) , Robert Rochefort (ALDE) , Alexandra Thein (ALDE) , Anne E. Jensen (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , баронеса Sarah Ludford (ALDE) , Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , Carl Haglund (ALDE) , Marielle De Sarnez (ALDE) , Niccolò Rinaldi (ALDE) , Luigi de Magistris (ALDE) , Vincenzo Iovine (ALDE) , Giommaria Uggias (ALDE) , Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Mario Pirillo (S&D) и Andrea Cozzolino (S&D)

Относно: Пари на ЕС за афганистанските бунтове  

Войските на САЩ в Афганистан решиха да възложат
по-голямата част от логистиката си на частни изпълнители, които от своя страна са сключили подизпълнителски договори с местни афганистански доставчици на услуги в областта на сигурността за осигуряване на защитата на военните конвои. Това имаше катастрофални последствия. Решението за предаване на веригата за военни доставки на САЩ в частни ръце подхранва изнудването и корупцията, тъй като военачалниците, местните мафиотски босове и талибанските главнокомандващи са получили значителен дял от похарчените за военна логистика в Афганистан 2,2—3 милиарда щатски долара. Тази сума надхвърля финансирането, което талибаните получават от „данъчното облагане“ на търговията с наркотици (изчислено от ООН на 15 % от техния военен бюджет).

Парите за защита и изнудването на всички равнища от веригата за военни доставки са най-значимият източник на финансиране за въстанията, както призна Държавният секретар на САЩ Хилъри Клинтън в речта си пред комисията по външни отношения на Сената през декември 2009 г.

Тъй като военната логистика на САЩ и НАТО следват подобни линии на поведение, може да се стигне дотам, че европейските данъкоплатци да финансират талибаните чрез самите лица, които би трябвало да се борят срещу тях. Поради това НАТО и всички коалиционни сили в Афганистан следва да се върнат към положение, в което те сами да осигуряват собствената си верига за военни доставки.

Може ли върховният представител Катрин Аштън да даде подробности по този въпрос и да ни информира относно мерките, които ЕС предприема, за да поправи ситуацията?
СОФИЯ 1000
УЛ. "ВРАБЧА" 23
За контакти: